TaurtaurusPart Minotaur, part Carnotaurus, all bullish.